1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su pirkimo – pardavimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (Všį Piliečių iniciatyvos) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos nuostatos, susijusios su prekių pirkimu – pardavimu Pardavėjui (Všį Piliečių iniciatyvos) priklausančioje elektroninėje parduotuvėje miestolaboratorija.lt/parduotuve.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

2. Darbo laikas

2.1. Užsakymai internetu 0:00 – 24:00.

2.2. Parduotuvė ir vadybininkai (pirmadieniais – penktadieniais ) 10:00 – 18:00 val.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje miestolaboratorija.lt/parduotuve, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje miestolaboratorija.lt/parduotuve, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

4.1. Pirkimo-pardavimo susitarimas tarp Pirkėjo ir pardavėjo sudaromas dviem žingsniais:

4.1.1. Kai pirkėjas miestolaboratorija.lt/parduotuve išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI“.

4.1.2. Prieš spaudžiant mygtuką “APMOKĖTI“ , Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Susipažinimą su šiomis taisyklėmis Pirkėjas patvirtina varnele pažymėdamas laukelį prie užrašo „Aš perskaičiau ir sutinku su tuo, ką skelbia Miesto laboratorijos el. parduotuvės sąlygos ir taisyklės“.

4.2. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas www.miestolaboratorija.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve miestolaboratorija.lt/parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės miestolaboratorija.lt/parduotuve teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Atsiskaitymas už el. parduotuvėje miestolaboratorija.lt/parduotuve įsigytas prekes vykdomas MIP (mokėjimo inicijavimo paslauga) būdu. Naudojantis MIP (mokėjimo inicijavimo paslauga) atsiskaitymas už prekes vyksta bankų tinklapiuose, naudojant jų suteiktus slaptažodžius ir prisijungimo kodus, tad šio proceso saugumą garantuoja jūsų atsiskaitymui pasirinktas bankas.

8.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9. Prekių atsiėmimas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja pats nemokamai jas atsiimti jas iš Pardavėjo adresu: Edukacinis bendruomenės centras „Miesto laboratorija“, Antakalnio g. 17-13 korpusas, Vilnius (toliau – „Prekių atsiėmimo vieta“).

9.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti žemiau nurodytu laiku:

9.2.1. Šviežius kepinius – antradieniais ir penktadieniais, nuo 14 iki 19 val.

9.2.2. Kitas prekes – ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau yra Prekių atsiėmimo vietoje ir jį galima atsiimti.

9.3. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos miestolaboratorija.lt/parduotuve parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo/atsiėmimo dienos.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti grąžinimo dokumentą.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko 11.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, jei prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/arba tinkamai nesupakuota, praradusi prekinę išvaizdą.

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Antakalnio g. 17-13 korpusas, Vilnius, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

11.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

11.7. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.